Educació secundària obligatòria

La finalitat de l’Educació Secundària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals, les habilitats socials i les competències bàsiques; consolidar els aprenentatges instrumentals i adquirir les bases per poder triar les diferents sortides que s’ofereixen en acabar-la.

La Secundària és moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar, com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies. Al llarg d’aquests anys, entraran de ple en l’adolescència. Caldrà acompanyar-los i donar-los suport al llarg de tot el procés per aconseguir que esdevinguin persones autònomes, amb criteri i sentit crític.

Organització

Comprèn quatre cursos acadèmics organitzats en dos cicles. Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la coherència amb l’educació primària, garantint la coordinació entre les etapes. Es potencia l’autonomia de l’alumnat i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències clau i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

Tots els cursos de l’etapa tenen dues línies.

Horari

De dilluns a dijous de 8 a 13.30h i de 15.10 a 17.10h
Divendres de 8 a 13.30h

Activitat docent

Matemàtiques

Treballem les matemàtiques amb el mètode d’aprenentatge ONMAT que és una plataforma d’aprenentatge integral de matemàtiques per a l’ESO. Busca fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar tant l’aprenentatge de l’alumnat com la tasca docent. Aquesta aplicació fomenta la ludificació de l’assignatura, tot incorporant elements i dinàmiques propis del joc en entorns d’aprenentatge.

També en aquest sentit, des del Departament de Matemàtiques s’ofereix als alumnes la possibilitat, si ho volen, de participar en les Proves Cangur de Matemàtiques i d’altres projectes interescolars.

Ciències

Science BITS és un conjunt de propostes didàctiques que ajuden l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Llengua anglesa

A secundària, la llengua anglesa es converteix en una llengua dinàmica, viva i activa, que pren significat perquè s’utilitza d’una manera contextualitzada. Es potencia l’aprenentatge de la llengua de forma natural, adquirint una competència lingüística que els permet utilitzar les estructures apreses en diferents contextos i situacions.

Altres llengues

El francès s’introdueix com a segona llengua estrangera a partir de 1r de Secundària.

Escola Ambaixadora del Parlament Europeu

La nostra escola forma part d’aquest programa europeu i això permet que els nostres alumnes participin, de forma col·laborativa, en diferents projectes nacionals i transnacionals, junt a d’altres joves europeus. Paral·lelament, potenciem l’ús de la llengua anglesa i la consciència de pertinença a la Unió Europea.
Tots els alumnes de 4t d’ESO són ambaixadors júnior del Parlament Europeu.

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries són tres hores setmanals que dediquem a la concreció del nostre projecte educatiu. Entre altres aspectes, reforcem l’ecologia integral, la competència personal i digital i l’ús de la llengua anglesa mitjançant la participació dels nostres alumnes en activitats col·laboratives amb altres centres europeus.

Durant tota l’etapa, s’acompanya l’alumnat per tal d’organitzar i gestionar el seu Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i millorar els seus hàbits d’estudi.

La necessitat d’una bona consolidació d’hàbits individuals comporta la importància de la gestió del temps amb feines a curt, a mig i a llarg termini.

L’avaluació és continua i utilitzem diferents eines avaluatives en consonància amb els continguts i competències treballades, posant  l’accent en idees com la globalitat, la capacitat de síntesi i l’esperit crític i reflexiu.

Comunicació amb les famílies

La comunicació amb les famílies s’estableix a través de diferents canals de comunicació, començant per les reunions generals a començament de curs.
Al llarg del curs, també es realitzen entrevistes personals amb les famílies i amb l’alumnat, per tal de fer un seguiment del seu procés maduratiu i d’aprenentatge. Els alumnes fan, com a mínim una entrevista trimestral amb el seu tutor/a.

Les famílies poden seguir el procés d’aprenentatage dels dels seus fills/es mitjançant la plataforma AlexiaFamílies, que permet publicar els resultats de les diferents activitats avaluatives.

En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars, que inclou observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal. A final de curs es lliura l’informe d’avaluació final.

Altres canals de comunicació són: el correu electrònic, la nostra pàgina web i les diferents publicacions en les xarxes socials (twitter, instagram, telegram i youtube).

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació